Асфальтосмесительные установки и запасные части к ним

            (Язык сайта) Language

                

Производство, поставка, сервис
E-mail: market@kredmash.com     Сайт: www.kredmash.com

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» на выставке «СТТ-2013»

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» принял участие в крупнейшей выставке дорожно-строительной техники «СТТ-2013», которая состоялась в г.Москве с 04 июня  по 08 июня 2013г в выставочном комплексе «Крокус-экспо». Выставка собрала в этом году более 850 участников - крупнейших производителей строительной и дорожной техники, различного оборудования.  На стенде ПАО «Кредмаш» вместе с представителями предприятия работали  региональные представители из Российской Федерации и Республики Беларусь. Проведено множество деловых встреч с партнерами и потенциальными покупателями, на которых обговорены вопросы поставки асфальтосмесительных установок производства ПАО «Кредмаш» и оригинальных запасных частей к ним.  Установки производства ПАО «Кредмаш» в Российской Федерации  и странах СНГ, а также дальнего зарубежья хорошо знают и довольны их долгим сроком эксплуатации, хорошим качеством выпускаемой смеси, ремонтопригодностью и техническим уровнем, хорошим соотношением цена-качество, оперативностью в поставке готовой продукции по сравнению с  другими компаниями.Річна інформація емітента за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"
1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська, Кременчуцький, м.Кременчук, вул.60 рокiв Жовтня, 4
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05762565
1.5. Міжміський код та телефон: (05366) 2-33-92
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №681880
1.7. Дата державної реєстрації: 13.04.2000
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kredmash.com

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

219374,00

195835,00

Основні засоби (за залишковою вартістю)

55673,00

48616,00

Довгострокові фінансові інвестиції

4212,00

4212,00

Запаси

85919,00

64573,00

Сумарна дебіторська заборгованість

45156,00

66452,00

Грошові кошти та їх еквіваленти

23389,00

8810,00

Власний капітал

177765,00

142301,00

Статутний капітал

8543,00

8543,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

36836,00

14132,00

Довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

Поточні зобов’язання

41375,00

53346,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

107,796170

40,354790

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

107,796170

40,354790

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

341719,000000

341719,000000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0,00

0,00

у відсотках від статутного капіталу

0,000000

0,000000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0,00

0,00

Вартість чистих активів

177765,00

142301,00

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Органи управління

Органами управлiння Товариства  є:
а) загальнi збори акцiонерiв;
б) Наглядова рада;
в) Правління.

Посадові особи

Голова Наглядової ради - президент ПАТ "Кредмаш" -  Данилейко Микола Іванович.

Голова правління - Генеральний директор  - Тверезий Олександр Володимирович.

Заступник Голови Наглядової ради  - Куленко Віктор Васильович.

Заступник Голови правління – директор з комерційних питань та економіки - Косих Михайло Юрійович.
Член правління - директор технічний -  Довбня Олександр Іванович.

Член правління - директор з персоналу та соціальних питань -  Редькін Олександр Вікторович.

Секретар Наглядової ради - начальник планово -економічного відділу -  Ляшенко Ніна Гур'ївна.

Член правління -  головний бухгалтер  - Бихкало Оксана Володимирівна.

Член правління - головний енергетик ПАТ "Кредмаш" - Перепельченко Віктор Іванович.

Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш" - Кузнєцова Олена Миколаївна.

Член наглядової ради - голова правління ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи" - Будко Олександр Олександрович.
Член Наглядової ради - начальник УЗіК - Лагута Віталій Васильович.

Член правління - директор з виробництва та маркетингу -  Грек Іван Єгорович.

Член ревізійної комісії - Матевосян Вікторія Миколаївна.

Член ревізійної комісії - Питоня Олена Анатоліївна.

Член ревізійної комісії - Рябищук Олена Іванівна.

Член ревізійної комісії - начальник  цеху №3  ПАТ "Кредмаш" - Хмельницький Сергій Миколайович.

Засновники емітента

Фонд Державного майна України. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Садова, 3. 0,000000%.

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 02.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 317/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000073563. Тип цінного папера: Акція проста бездокументарна іменна. Форма існування: Бездокументарні іменні. Номінальна вартість (грн.): 25,00. Кількість акцій (штук): 341719. Загальна номінальна вартість (грн.): 8542975,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Цінні папери включені до Біржового списку та допущені до Торгів ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"(м.Дніпропетровськ). Додаткового випуску акцій не відбувалось.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Облік прав власності на цінні папери веде Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 29.03.2013. Кворум зборів (%): 87,720000.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році та основні напрямки його діяльності у 2013 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік..
Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 23.03.2012. Кворум зборів (%): 87,610000.

Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та основні напрямки його діяльності у 2012 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік.
6. Внесення змін до Статуту ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин".

7. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

3 417 190,0

0

1 366 876,0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

10,00000

0,00000

4,00000

0,00000

Сума виплачених дивідендів, грн.

2 329 000,0

0

1 322 738,6

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.04.2013

 

02.04.2012

 

Дата виплати дивідендів

15.04.2013

 

09.04.2012

 

Опис

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 29.03.2013 р. загальними зборами акціонерів.Дата початку виплати дивідендів (за звітний період) - 15.04.2013 р..

8. Інформація щодо аудиторського висновку

На  думку  аудиторської фірми "БАЛАНС+АУДИТ"(свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реестр суб'єктів аудиторської діяльності №2564 )попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці "Примітки до попередньої фінансової звітності ПАТ "Кредмаш" за рік що закінчився 31.12.2012р.", включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2013

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правлiння - Генеральний директор  Тверезий Олександр Володимирович 

Отчёт за 5 месяцев 2013 года

За 5 месяцев  2013г. потребителям России, Украины, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Румынии  было отгружено 36  асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок производства ПАО "Кременчугский завод дорожных машин", а также широкая номенклатура запасных частей к  асфальтосмесительным установкам.BAUMA 2013 – территория строительных новаций

В  апреле в выставочном центре немецкого города Мюнхена проходила 30-я юбилейная Международная выставка строительной техники, материалов, горных машин, дорожно-строительной техники BAUMA 2013.
Выставка организовывается при поддержке Европейского союза производителей дорожно-строительного оборудования, поэтому в ней принимает участие много европейских представителей.
BAUMA – самая большая в мире выставка в области новаций в строительной сфере и презентаций всего самого нового в этой отрасли.
В этот раз в выставке приняли участие Председатель Наблюдательного Совета - Президент ПАО «Кредмаш» Николай Данилейко, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО Александр Тверёзый, Главный конструктор Владимир Волков и Начальник управления внешнеэкономических связей и реализации Владимир Пономаренко.Модернизированное битумное оборудование для асфальтосмесительной установки КДМ 201

В целях снижения эксплуатационных расходов у потребителей продукции асфальтосмесительной техники производства ПАО «Кредмаш», КБ предприятия были проведены работы по модернизации битумного оборудования асфальтосмесительных установок серии КДМ 201.

Основной концепцией при разработке явилось повышение энергоэффективности за счёт «мягкого» нагрева битума термальным маслом в цистернах, с увеличенной площадью змеевиков, применение в составе оборудования проточного теплообменника, обеспечивающего скоростной нагрев битума от 110°С до рабочей температуры за цикл приготовления асфальтобетонной смеси. В результате исключается необходимость в затратах энергоносителей на разогрев всего объема битума в цистерне до рабочей температуры. Кроме этого проведена глубокая автоматизация, позволяющая управлять битумным оборудованием с основного компьютера системы управления асфальтосмесительной установки с обеспечением блокировок, исключающих повреждения его компонентов из-за возможных неправильных действий оператора.Рис.1 Основной экран мнемосхемы

Состав оборудования и краткая техническая характеристика:
1. Цистерна битумная             -        3 шт.
• Объем                    -            30 м3
• Площадь змеевиков            -         48,5 м2
• Объем  масла                -          716 л

• Автоматическое регулирование температуры битума в емкости (система: контроллер температуры - кран с электрическим сервоприводом подачи теплоносителя).
• Датчики уровня битума в емкости.
• Дистанционный контроль температуры битума в емкости на рабочем месте оператора.
• Управление кранами забора битума из ёмкостей с рабочего места оператора.

2. Теплогенератор МG60 MASSENZA (Италия):
• Тепловая мощность                 –     600000 ккал/час;
• Производительность насоса            –       60000 л/час.


Рис. 2 Теплогенератор MG-603. Проточный теплообменник MASSENZA (Италия):
• Тепловая мощность                 –     300000 ккал/час;
• Подача теплоносителя, не менее        –       45000 л/час;
Рис. 3 Проточный теплообменник• Электрический  сервопривод управления подачей теплоносителя через проточный теплообменник.

4. Битумопроводы:
• Станция приема битума,
производительность                –     25000 л/час;
• Станция подачи битума,
производительность                –     25000 л/час;
• Битумные коммуникации и запорная арматура.

5. Маслопроводы:
• Емкость масляная, объёмом            –             2,65 м3;
• Насосная станция заполнения         –        500 л/час;
• Краны подачи теплоносителя в емкость с электрическим сервоприводом BRAY Германия).
• Трубопроводы и запорная арматура.

6.  Теплоизоляция битумопроводов    и маслопроводов толщиной 50 мм на основе базальтового волокна.

7. Пневмосистема
• Пневмопривод СAMOZZI  кранов забора битума из емкостей, подачи битума через проточный теплообменник и дозирования битума.
• Разводка пневмотрасПриглашение на выставку «СТТ-2013»

Сообщаем Вам, что с 04 июня по 08 июня 2013г в г.Москва состоится 14-ая Международная специализированная выставка «Строительная техника и технологии-2013».

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» ежегодно принимает участие в данном мероприятии..
Приглашаем Вас посетить наш стенд (павильон №1, зал №3, №3-200).
Место проведения: Международный выставочный комплекс 'Крокус Экспо', г. Москва (65-66 км МКАД).
Будем рады встрече с Вами!Отчёт за январь - апрель 2013г

В  январе-апреле 2013г   ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России и Казахстана  28 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к  ним.Журнал «Автомобильные дороги», март 2013г.

Еще с 2001 года в Украине разрабатываются законы и стандарты, гармонизированные с европейскими соглашениями о сотрудничестве между ЕС и Украиной. В основном работы сосредоточены на Технических регламентах, и соответствуют Директивам Европейского Союза – законам, устанавливающим необходимый уровень безопасности для товаров на всей территории ЕС. Российская Федерация, Белоруссия и другие страны СНГ, также разработали и ввели в действие собственные Технические регламенты. В 2012 году вышел и скоро введется в действие Технический регламент Таможенного союза. Кроме прочего, продукция многих украинских производителей отвечает требованиям законов и этих стран. К каждому регламенту: «Технический регламент безопасности машин и приспособлений», «Технический регламент безопасности низковольтного оборудования», «Технический регламент электромагнитной совместимости» эксперты ПАО «Кредмаш» отобрали национальные стандарты и провели анализ всех видов рисков, образующихся при эксплуатации асфальтосмесительных установок. Теперь асфальтосмесительные установки ПАО «Кредмаш» соответствуют всем регламентным требованиям. В конструкции установок, для соответствия требованиям стандартов, внесены необходимые изменения. Переделаны перила лестниц и площадок обслуживания. Они стали более высокими и надежными. Введены переходные площадки на высоких лестницах. Закрыты кожухами вращающиеся части некоторых механизмов. Это предотвращает попадание персонала в опасную зону. В особенно небезопасных местах, для надежного перекрытия доступа, есть специальные блокирующие средства. Внедрены системы экстренной остановки отдельных агрегатов и всего комплекса в местах с повышенными рисками, а для информирования персонала – предупредительные знаки. В технические условия на установки и эксплуатационную документацию внесены необходимые стандарты и условия безопасности. Создана принципиально новая компьютерная система управления асфальтосмесительной установкой. Теперь электрооборудование монтируется как в кабине оператора, так и в отдельных выносных шкафах, расположенных непосредственно у агрегатов. В связи с введением на территории Украины и Российской Федерации Технических регламентов значительно усовершенствована конструкция установок ПАО «Кредмаш». Результат – создание новой регламентной асфальтосмесительной установки ДС-1687Р. В сентябре 2012 года она смонтирована на заводской монтажно-испытательной площадке.Были приглашены эксперты сертификационных органов Украины «УкрСЕПРОпромбудм» (Киев) и Российской Федерации «ТЕСТ-СДМ» (Москва). После проведения необходимых тестов, они выдали ПАО «Кредмаш» сертификаты соответствия, свидетельствующие об успешном завершении работ по внедрению Технических регламентов в установках модельного ряда ДС-168. В октябре прошлого года специалисты испытательного центра ПАО «Кредмаш» завершили работы по сертификации в соответствии с Техническими регламентами и других асфальтосмесительных установок модельного ряда ДС-185 и КДМ 201, а также грунтосмесительной установки ДС 50Б. Теперь техника модельного ряда ДС-185, КДМ 201 и ДС 50Б также имеет необходимые сертификаты соответствия. Это, безусловно, повысит в глазах российских дорожников уровень ее конкурентоспособности.Еще с 2001 года в Украине разрабатываются законы и стандарты, гармонизированные с европейскими соглашениями о сотрудничестве между ЕС и Украиной. В основном работы сосредоточены на Технических регламентах, и соответствуют Директивам Европейского Союза – законам, устанавливающим необходимый уровень безопасности для товаров на всей территории ЕС. Российская Федерация, Белоруссия и другие страны СНГ, также разработали и ввели в действие собственные Технические регламенты. В 2012 году вышел и скоро введется в действие Технический регламент Таможенного союза. Кроме прочего, продукция многих украинских производителей отвечает требованиям законов и этих стран. К каждому регламенту: «Технический регламент безопасности машин и приспособлений», «Технический регламент безопасности низковольтного оборудования», «Технический регламент электромагнитной совместимости» эксперты ПАО «Кредмаш» отобрали национальные стандарты и провели анализ всех видов рисков, образующихся при эксплуатации асфальтосмесительных установок. Теперь асфальтосмесительные установки ПАО «Кредмаш» соответствуют всем регламентным требованиям. В конструкции установок, для соответствия требованиям стандартов, внесены необходимые изменения. Переделаны перила лестниц и площадок обслуживания. Они стали более высокими и надежными. Введены переходные площадки на высоких лестницах. Закрыты кожухами вращающиеся части некоторых механизмов. Это предотвращает попадание персонала в опасную зону. В особенно небезопасных местах, для надежного перекрытия доступа, есть специальные блокирующие средства. Внедрены системы экстренной остановки отдельных агрегатов и всего комплекса в местах с повышенными рисками, а для информирования персонала – предупредительные знаки. В технические условия на установки и эксплуатационную документацию внесены необходимые стандарты и условия безопасности. Создана принципиально новая компьютерная система управления асфальтосмесительной установкой. Теперь электрооборудование монтируется как в кабине оператора, так и в отдельных выносных шкафах, расположенных непосредственно у агрегатов. В связи с введением на территории Украины и Российской Федерации Технических регламентов значительно усовершенствована конструкция установок ПАО «Кредмаш». Результат – создание новой регламентной асфальтосмесительной установки ДС-1687Р. В сентябре 2012 года она смонтирована на заводской монтажно-испытательной площадке.Были приглашены эксперты сертификационных органов Украины «УкрСЕПРОпромбудм» (Киев) и Российской Федерации «ТЕСТ-СДМ» (Москва). После проведения необходимых тестов, они выдали ПАО «Кредмаш» сертификаты соответствия, свидетельствующие об успешном завершении работ по внедрению Технических регламентов в установках модельного ряда ДС-168. В октябре прошлого года специалисты испытательного центра ПАО «Кредмаш» завершили работы по сертификации в соответствии с Техническими регламентами и других асфальтосмесительных установок модельного ряда ДС-185 и КДМ 201, а также грунтосмесительной установки ДС 50Б. Теперь техника модельного ряда ДС-185, КДМ 201 и ДС 50Б также имеет необходимые сертификаты соответствия. Это, безусловно, повысит в глазах российских дорожников уровень ее конкурентоспособности.
Пресса о предприятии


Рекламный ролик


Архив новостей


Cобрание акционеров

29 марта 2013г было проведено общее собрание акционеров. С протоколом данного собрания Вы можете ознакомиться здесь

Отчёт за первый квартал

В  I  квартале 2013г   ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России и Казахстана  20 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к  ним.Загальні збори акціонерів

Наглядова рада ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” повідомляє,  що  чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися  29 березня 2013 року.

З  питань  порядку  денного  всі  рішення  були  прийняті.
Було  прийняте  рішення  про  нарахування  дивідендів  за  2012  рік  у розмірі  10  грн.  на  одну  акцію  (за  вирахуванням  податку  на  дохід  фізичної  особи  сума  складатиме  9,5  грн.  на  одну акцію). Дивіденди будуть виплачуватись  з  15  квітня  2013  року  у  робочі  дні  в  касі  Товариства  з  9.00 до 11.30 та з 13.00 до 16.00 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня,  4,  інженерно-лабораторний корпус. При  собі  мати  паспорт  або  інший документ , що  посвідчує  особу  та  ідентифікаційний  код.
За Вашим бажанням сума дивідендів може бути перерахована на банківський  розрахунок  або  почтовим  переказом  за  рахунок  одержувача. Для  цього  треба  заповнити  та  направити  в адрес  Товариства  Ваші реквізити .

НАГЛЯДОВА  РАДА 

Запасные части к АСУ