Асфальтосмесительные установки и запасные части к ним

            (Язык сайта) Language

                

Производство, поставка, сервис
E-mail: market@kredmash.com     Сайт: www.kredmash.com

В январе-феврале 2013г. ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил 13 установок

В январе-феврале 2013г. ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России и Казахстана 13 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к ним.Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська, м.Кременчук, вул.60 років Жовтня,4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05762565

1.5. Міжміський код та телефон: (05366) 2-33-92

1.6. Електронна почтова адреса: market@kredmash.com

1.7. Сторінка в мережі Інтернет: www.kredmash.com

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

1. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ “Кредмаш”, отриманого  19.02.2013 року від ПрАТ “ВДЦП”,  у системі реєстру відбулися наступні зміни:

- зменшився розмір пакету акцій юридичної особи ТОВ «КРЕДМАШ ІМПЕКС» (Полтавська обл., м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4),  який становить менше 10 відсотків голосуючих акцій, а саме 11 960 акцій, що складає 3,49995% від загальної кількості акцій.

2. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління
Генеральний директор
Тверезий  О.В.

  

Загальні збори акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН"

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2013 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань №1) за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2012 році та основні напрямки його діяльності у 2013 році.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 25 березня 2013 року.

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Наглядової ради (в робочі дні з 9-ої до 12-ої години, II поверх інженерно-лабораторного корпусу, каб.212) за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4. Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю Наглядової ради в письмовій формі.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.
Найменування показника Період
звітний 2012 р. попередній 2011р.
Усього активів 219 374 195 835
Основні засоби 55 995 49 002
Довгострокові фінансові інвестиції 4 212 4 212
Запаси 85 919 64 573
Сумарна дебіторська заборгованість 44 670 65 586
Грошові кошти та еквіваленти 23 389 8 810
Власний капітал 177 765 142 301
в тому числі:
Статутний капітал 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток 36 836 14 132
Чистий прибуток 36 836 14 132
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 41 375 53 346
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 341 719 341 719
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 556 2 537

 

Голова правління-
Генеральний директор

Тверезий О.В.

 Информация о подготовке машинистов-операторов асфальтосмесительных установок в 2013г

ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» (ПАО «КРЕДМАШ»)  является ведущим  производителем  и поставщиком  асфальтосмесительных установок (АСУ) по Украине и в страны СНГ. Для управления и обслуживания современных установок требуется обученный персонал.

ПАО «КРЕДМАШ» проводит занятия по подготовке машинистов-операторов асфальтосмесительных установок (Лицензия АВ №586541 от 08.09.2011г.).

Для проведения занятий имеются учебные классы, оборудованные пультами-имитаторами. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты-преподаватели, имеющие большой опыт проектирования, монтажа и пуско-наладки оборудования различных модификаций асфальтосмесительных установок. Срок обучения – 30 учебных дней. Учебный план составляет 240 учебных часов и включает изучение типов асфальтосмесительных установок, технологические схемы  заводов, конструктивные особенности основных узлов, особенности монтажа и наладки, техническое обслуживание, основные понятия об электрических контурах, изучение МСУ и ВДУ и пр.

По окончанию обучения выдаётся удостоверение, дающее право работать на асфальтосмесительной установке. Стоимость обучения одного слушателя составляет    4200 грн., 660 долларов США или 21 200 руб РФ. Командировочные расходы и оплата за проживание, на время обучения, производятся за счёт Заказчика. Имеется возможность проживания в частных гостиницах. Группы по подготовке операторов комплектуются по мере поступления заявок на обучение.

Заявка  на обучение направляется на Директора технического Довбня Александр Иванович, тел./факс: +38(0536) 76-50-14 или  e-mail: zavod@kredmash.com. Справки по телефону: +38(0536) 76-52-39 (Ольга Ивановна) или e-mail: uchcentr-bpk@mail.ru. Начальник бюро подготовки кадров Гамза О.И., моб.тел.: +380976947441. В заявке необходимо указывать банковские реквизиты, тип асфальтосмесительной установки, количество людей, которых необходимо обучить и удобные для Вас сроки проведения обучения.В январе 2013г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил 7 установок

В январе 2013г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России и Казахстана 7 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к ним.Результаты деятельности ПАО «КРЕДМАШ» за 2012-й год

Прошедший 2012-й год был для ПАО «Кредмаш» одним из самых успешных за последние десять лет, Даже продолжающиеся кризисные явления в экономике не помешали достичь позитивного итога производственно-финансовой деятельности. В 2012 году произведено продукции на 456,3 млн. грн., реализовано – на 465 млн. грн (58 млн. долларов США). Увеличение объёмов производства составляет 128%. Потребителям реализовано 72 асфальтосмесительные установки производительностью 56, 64, 110 и 160т/ч и  грунтосмесительные установки производительностью до 300т/ч. Среди них мобильные асфальтосмесительные установки башенного типа с бункером готовой смеси, расположенным под смесителем, грунтосмесительные установки  с микропроцессорной системой управления и улучшенной системой взвешивания, асфальтосмесители нового поколения, изготовленные по европейским стандартам. На заводской монтажной площадке потребителям демонстрируется установка производительностью 160т/ч, в которой внедрены все решения по техническим регламентам Таможенного союза и учтены требования Европейских стандартов безопасности.

Ежемесячно отгружаются также оригинальные запасные части как к современным, так и ранее выпускавшимся установкам производства ПАО «Кредмаш» на сумму около 1,млн. долларов США.

В успешной работе предприятия многое зависит от работы региональных представителей (дилеров) в различных регионах России, Казахстана, Азербайджана, Украины, Белоруссии и др. стран. Наиболее высокие результаты в продажах продукции ПАО «Кредмаш» в 2012 году добились ООО «Самарское Дорожное Снабжение»г.Самара, ООО «Уфалейдорсервис» г.В.Уфалей РФ и ООО «Кредмаш Импекс», поставляющий продукцию в Казахстан.

Повышенным спросом среди покупателей пользуется машинка закаточная   полуавтоматическая МЗП-1 разработки заводских конструкторов, защищенная патентом. В течение  года их продано около 900 000 штук.

Прибыль, полученная от производственно-финансовой деятельности, позволила стабильно выплачивать заработную плату, которая практически в 1,5 раза превышает среднюю заработную плату в Украине.

Особое внимание в 2012-м году уделялось техническому перевооружению, внедрению энергосберегающих проектов, строительно-ремонтным мероприятиям, финансированию объектов социальной сферы. На техническое обновление и развитие предприятия было направлено больше десяти миллионов гривен, что более чем в 2 раза превышает сумму собственных инвестиций в производство в 2011г.  На внедрение программы энергосбережения потрачено около пяти миллионов гривен.
Для расширения рынков сбыта и продвижения своей продукции ПАО «Кредмаш» ведет активную маркетинговую деятельность. В 2012 году представители предприятия совместно с региональными представителями участвовали более чем в 20 выставках, ярмарках, семинарах дорожников, в том числе «СТТ-2012», «Дорога-2012», «Казахавтодор», «Автодорэкспо-2012» и др. Реклама продукции и статьи о ПАО «Кредмаш» публикуются в ведущих специализированных изданиях РФ, Украины, Казахстана, Азербайджана и др. (СТТ, Дорожная Держава, Мир Дорог, Бетон и асфальт и др.)За 11 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил 69 установки

За 11 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы 69 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к ним.«Дорога» открывает новые перспективы

В  октябре в столице Российской Федерации городе Москве проходила Третья международная специализированная выставка-форум «Дорога». Это мероприятие можно считать одним из самых значимых в отрасли развития дорожной инфраструктуры России. Выставка, организатором которой выступил Международный выставочный центр «Крокус Экспо», была организована при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации (РФ), Федерального дорожного агенства Министерства транспорта РФ «Росавтодор», ОАО «Государственная лизинговая компания» и других дорожно-строительных ассоциаций. На мероприятие было приглашено около двухсот компаний из тридцати регионов России и нескольких зарубежных стран. Ведущие специалисты представили свои лучшие достижения: самые новые разработки и инновационные решения в области оптимизации дорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мосто- и туннелестроения, интеллектуальных транспортных систем, информатизации, обеспечения безопасности на российских трассах и оборудования для контроля качества дорог.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель Министра транспорта РФ Олег Белозёров, директор ФДА «Росавтодор» Анатолий Чабунин, руководители региональных правительственных органов. Также были приглашены представители ПАО «Кременчугский завод дорожных машин», которые  общались с  посетителями выставки, рассказывали о кредмашевской технике. Приятно, что среди гостей нашлось много дорожников, которые уже хорошо с ней знакомы и очень высоко оценивают её эксплуатационные качества. Выставку посетили Председатель правления-Генеральный директор ПАО А.В.Тверёзый и начальник управления внешнеэкономических связей и реализации В.П.Пономаренко. Они проводили  переговоры с представителями дорожно-строительных организаций относительно аспектов возможного будущего сотрудничества.За 10 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил 64 установки

За 10 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы 64 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к ним.За 9 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил 60 установок

За 9 месяцев 2012г ПАО «КРЕДМАШ» отгрузил потребителям России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы 60 асфальтосмесительных и грунтосмесительных установок, а также широкую номенклатуру оригинальных запасных частей к ним.Обучение региональных представителей ПАО «КРЕДМАШ»

На нашем предприятии каждый год проводятся учебные занятия на базе бюро подготовки кадров. Для заводчан это – хорошая возможность повысить уровень своей квалификации, получить дополнительную профессию или специальность. А для региональных представителей, которые всегда с большим интересом приезжают на завод, – возможность получить необходимые знания по вопросам эксплуатации и обслуживания нашей техники, познакомиться с её новинками, услышать профессиональные советы или получить консультации специалистов. Именно такое мероприятие состоялось в середине сентября этого года.

На протяжении трёх дней делегация, среди которых были директора, начальники отделов и менеджеры по продажам дилерских представительств ПАО «Кредмаш» в Российской Федерации и Белоруссии, проходила обучение на базе нашего предприятия. В программу мероприятия входило проведение учебных семинаров в бюро подготовки кадров завода. В учебных классах перед региональными представителями выступали с докладами заместитель начальника управления по внешнеэкономическим связям  Моргун Н.Д.; от конструкторского бюро:  главный конструктор завода Волков В.В., начальник отдела проектирования дорожных машин  Гуревич Л.Р. и начальник отдела серийного производства дорожных машин Богомаз В.А.; начальник отдела технического обслуживания выпускаемой продукции  Литвиненко В.Г. Также – специалисты НТЦ «Информационные системы»: заместитель директора по производству и маркетингу Бажинов И.Х., главный конструктор Молодецкий А.А., начальник производственно-технического отдела  Пуцько В.И. С обучаемыми беседовал  заместитель главного конструктора завода Перепельченко С.В.

Выступления наших представителей касались вопросов технического состояния и сервисного обслуживания выпускаемой техники ПАО «КРЕДМАШ», повышения её конкурентоспособности, улучшения работы с дилерами   и т.д. Также был организован «круглый стол», во время проведения которого проходил диалог между гостями и специалистами.

Участники делегации посетили  заводскую монтажно-испытательную площадку, где сейчас размещается смонтированная регламентная асфальтосмесительная установка ДС-1687Р. С ней они познакомились ещё во время выступления начальника отдела серийного производства дорожных машин КБ Владимира Богомаза. Поэтому с радостью воспользовались случаем посмотреть на установку собственными глазами. Возникло много вопросов касаемо нововведений в её работе, связанных с необходимостью соблюдения строгих требований безопасности, выдвинутых нашими потребителями, – в основном, дорожно-строительными организациями России и Белоруссии. Представители ПАО «Кредмаш» дали ответы на все вопросы по поводу работы новой асфальтосмесительной установки.

Также для гостей были организованы экскурсии в заводской музей, цеха и отделы предприятия (ККТ, КДТ, сборочный цех №8, инструментальный цех, КБ, УВЭСиР) и в НТЦ «Научно-технические системы». Экскурсии очень понравились, и делегаты изъявили единогласное желание проводить такие встречи-обучения постоянно. Ведь это замечательная возможность не только повышать свой технический уровень, знакомиться с предприятием, но и решать вопросы текущего и будущего взаимодействия между заводом и  дилерскими представительствами.Запасные части к АСУ